Markaryd väljer långsiktig lösning för att energieffektivisera fastigheter

Ramavtal säkrar smidigt införande och drift av Ecopilot - I Markaryd pågår sedan några år ett aktivt arbete för att energieffektivisera kommunens fastigheter. Målet är att förbättra energiprestandan och samtidigt erbjuda medarbetare och invånare ett bättre inomhusklimat.

Markaryds kommun och Kabona samarbetar sedan hösten 2013. Införandet av Kabonas Ecopilot är en viktig del av den långsiktiga strategin att
energieffektivisera kommunens fastigheter.

Efter att under hösten 2012 ha inventerat och utrett kommunens samtliga fastigheters installationer inom värme-, kyl- och ventilationssystem togs beslutet att upphandla ett ramavtal för en gemensam systemlösning i syfte att göra fastigheterna mer energieffektiva.
– Om varje enskild datorisering av en fastighets befintliga system ska upphandlas för sig är risken stor att man får arbeta med olika styrsystem. Vi såg möjligheterna att med en enhetlig lösning göra både införanden och den löpande driften smidig och effektiv. Här finns givetvis den viktiga miljöaspekten men också kravet att använda varje skattekrona optimalt. Efter att ha utvärderat ett antal olika system visade sig Kabona och deras system Ecopilot vara den bästa lösningen, säger Lennart Hägelmark, teknisk chef, Markaryds kommun.

Tydlig effekt i flera led

Genom att införa Ecopilot går det i dag att överstyra befintliga system och använda byggnadernas förmåga att lagra värme och kyla på ett helt annat sätt än tidigare. I exempelvis Markaryds skola har införandet inneburit att energiprestandan förbättrats med 27 procent. Med Ecopilot har det också blivit möjligt att göra digitala ronderingar och att arbeta med en gemensam larmhantering samtidigt som kommunen har bättre kontroll på inomhusklimatet.
– Vi har i dag ett väl fungerande samarbete med Kabona. En av fördelarna med långsiktighet är att Kabona vet vad vi som beställare vill ha. Varje nytt projekt måste inte innebära ett omfattande kringarbete. Vi känner varandra och vet vad som behöver göras för att arbetet ska utföras effektivt och med önskade resultat, fortsätter Lennart Hägelmark.
– Det är klart att det under ett längre samarbete kan uppstå situationer som inte går helt enligt plan men Kabona är lösningsorienterade och har också lärt sig om våra specifika förutsättningar på ett sätt som främjar samarbetet.

Ramavtal förenklar – också inom energieffektivisering

Samtidigt som många kommuner har stor erfarenhet av att arbeta med ramavtal tycks det ofta gälla andra områden – inte energieffektivisering.
– Om jag ska ge ett generellt råd så är det att se till ramavtalets möjligheter. Det är ofta ett bra och enkelt sätt att avropa från jämfört med att göra nya, resurskrävande upphandlingar varje gång. Här ser jag i vårt fall en stor fördel med att säkerställa att kommunen får en kostnadseffektiv och enhetlig lösning för styrningen av våra fastigheters värme-, kyl- och ventilationssystem, avslutar Lennart Hägelmark.
– Det är förstås roligt att få arbeta med en kommun som tänker långsiktigt och prioriterar frågan om energibesparing och inomhusklimat. Vi ser i det sammanhanget hur allt fler offentliga verksamheter ser möjligheterna och räknar med att den utvecklingen kommer att förstärkas ytterligare, säger Stig-Olow Olséen, försäljningschef region Lund, Kabona AB.